Strona główna

Przestępczość zorganizowana

środa, 8 czerwca 2011

Departament do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji

Podstawowe zadania Departamentu określone zostały w § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 roku Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, które realizowane są w ramach zadań ogólnych określonych w art. 3 ustawy o prokuraturze.

W zakresie właściwości Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji leży:

1. nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa:

a. o charakterze terrorystycznym,

b. noszące cechy zorganizowanej przestępczości.

c. łapownictwa w organach władzy ustawodawczej, organach administracji rządowej, samorządu terytorialnego, wymiaru sprawiedliwości, ścigania i kontroli,

d. inne, które ze względu na wagę sprawy zostały przekazane do prowadzenia w wydziałach do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji prokuratur apelacyjnych,

2. zbieranie i analizowanie informacji oraz materiałów dotyczących przestępczości zorganizowanej, a także opracowywanie na ich podstawie ocen dotyczących kierunków i dynamiki tej przestępczości,

3. koordynowanie działalności prokuratury i innych organów państwowych w zakresie ścigania przestępczości zorganizowanej i zwalczania terroryzmu, handlu bronią, korupcji, prania pieniędzy, handlu ludźmi, produkcji oraz obrotu środkami odurzającymi i psychotropowymi,

4. współpraca międzynarodowa w zakresie opracowywania strategii zwalczania przestępczości zorganizowanej, współdziałanie z polskim przedstawicielem w Eurojust oraz przedstawicielami innych organizacji o charakterze międzynarodowym w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej,

5. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego oraz nadzoru procesowego w sprawach prowadzonych w wydziałach do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji prokuratur apelacyjnych,

6.  kształtowanie praktyki ścigania na podstawie prowadzonych analiz i badań,

7. monitorowanie działań w zakresie określonych rodzajów przestępstw.