Strona główna

Skargi i wnioski

środa, 8 czerwca 2011

Prokuratura Generalna oraz podległe jej jednostki przyjmują i załatwiają sprawy na podstawie:

 • ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., nr 7, poz. 39 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. poz. 1218 z póżn. zm.),
 • zarządzenie nr 5/10 Prokuratora Generalnego z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., nr 5, poz. 46),
 • zarządzenie nr 4/15 Prokuratora Generalnego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zasad i ewidencji przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków w Prokuraturze Generalnej.

stosując przy załatwianiu spraw przepisy:

 • ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1997 r., nr 89, poz. 555 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r., nr 43, poz. 296 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z dnia 5 sierpnia 1997 r., nr 90, poz. 557 z późn. zm.)

Skargi, wnioski oraz wszelkie pisma i dokumenty mogą być składane:

 • osobiście w biurze podawczym Prokuratury Generalnej w formie pisemnej,
 • pocztą na niżej wskazany adres,
 • telegraficznie, za pomocą dalekopisu lub telefaksu
 • na adres poczty elektronicznej biuro.podawcze@pg.gov.pl,
 • a także ustnie do protokołu.

Prokuratura Generalna
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa

tel. (22) 12 51 875, (22) 12 51 866, (22) 12 51 876
fax (22) 12 51 867, (22) 12 51 871

Wnoszone skargi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji interesanta.

Przyjęcia interesantów odbywają się w siedzibie Prokuratury Generalnej przy ul. Rakowieckiej 26/30, 02-528 Warszawa w dni robocze od poniedziałku do piątku, przy czym w poniedziałki od 12.00 do 18.00, zaś od wtorku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00, przy czym w godz. od 9.00 do 13.00 odbywać się będą przyjęcia osobiste, a w godz. od 9.00 do 15.00 będzie można uzyskać telefoniczne informacje dotyczące skrag i wniosków.

Kierownictwo Prokuratury Generalnej będzie przyjmowało interesantów na dotychczasowych zasadach tj. wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu w poniedziałki w godz. do 15.00 do 17.00.

Telefoniczne informacje dotyczące przyjmowania skarg i wniosków można uzyskać pod nr telefonu: (22) 12 51 571.

Osobiste przyjęcia interesantów przez Prokuratora Generalnego lub jego Zastępców w sprawach skarg i wniosków określa zarządzenie nr 4/15 Prokuratora Generalnego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zasad i ewidencji przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków w Prokuraturze Generalnej.

W przypadku gdy, Prokuratura Generalna nie jest organem właściwym rzeczowo, sprawa jest przekazywana do właściwego organu.

Prokuratura Generalna nie udostępnia treści aktów prawnych. Wszystkie akty prawne są publikowane w wydawnictwach urzędowych, np. Dzienniku Ustaw. Akty prawne zamieszczane na stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny. Dlatego też, Prokuratura Generalna nie ponosi odpowiedzialności za treść aktów prawnych prezentowanych na stronie internetowej, ani za skutki wynikłe z ich wykorzystania.

Prokuratura Generalna nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne oraz nie dokonuje interpretacji przepisów prawa.